Abstract and keywords
Abstract (English):
The article examines the risk factors in the forestry of the country and, in particular, in the implementation of priority investment projects in the field of forest development. The classification groups of risks and their possible consequences in the implementation of priority investment projects in the field of forest development are considered. It is shown that the consequences of the implementation of risk events in investment projects can manifest themselves in a decrease in the volume of harvesting and removal of timber, etc., a decrease in the volume of forest use, a decrease in payments to budgets of all levels and a deterioration in the quality of forestry work. It is shown that the risk management system is an integral part of making informed decisions from the development of a priority investment project through implementation to its monitoring and control.

Keywords:
risks, priority investment projects, forestry
References

1. Danov A. A. Klassifikaciya riskov // Vestnik TGU. 2008. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-riskov (data obrascheniya: 30.05.2021).

2. Ermoshenko D.E., Ivanchenko L.A. Klassifikaciya riskov v predprinimatel'skoy deyatel'nosti // Aktual'nye problemy aviacii i kosmonavtiki. 2014. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-riskov-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti (data obrascheniya: 30.05.2021).

3. Barikaev E.N., Chernyak V.Z. Opredelenie i klassifikaciya riskov // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-i-klassifikatsiya-riskov (data obrascheniya: 30.05.2021).

4. Netrebskaya O.A. Sistemnye riski v lesnom hozyaystve Rossii: ot identifikacii k preventivnomu upravleniyu/Netrebskaya O.A., Morkovina S.S.//V sbornike: Sovremennye podhody k transformacii koncepciy gosudarstvennogo regulirovaniya i upravleniya v social'no-ekonomicheskih sistemah. Sbornik nauchnyh trudov 10-y Mezhdunarodnoynauchno-prakticheskoy konferencii, posvyaschennoy Godu nauki i tehnologiy v Rossiyskoy Federacii. Kursk, 2021. S. 485-489.

5. Morkovina S.S.Formy podderzhki razvitiya predprinimatel'stva v lesnom sektore CChR/ Morkovina S.S., Denisova Yu.G., Drapalyuk O.I., Shanyan' B.// Lesotehnicheskiy zhurnal. 2013. № 4 (12). S. 210-216.

6. Morkovina S., Bezrukova T., Sibiryatkina I., Bukhtoyarov N., Leontyev E. Risk factors for the development of entrepreneurship in forest sector of Russia // Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference - Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth 2017. S. 1975-1981.

Login or Create
* Forgot password?