TOPICS FOR KEEPING THE CONVERSATION GOING AS A PART OF PHATIC COMMUNICATION IN ENGLISH LINGUISTIC CULTURE
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article is devoted to the analysis of the specificity of teachers ‘ use of methods of fatal communication in the English women’s educational discourse. On the example of English literature the author describes the features of the fatal communication of the teacher and pupils in different time periods – from XIX to XXI century. Conclusions are drawn about the originality of each time period in the communicative relation, a comparative characteristic of the methods of fatal communication in the English women’s educational discourse, depending on the time of writing literary works.

Keywords:
phatic communication, English women’s educational discourse, communication, methods of communication
References

1. Gurochkina A. G. Fakticheskaya kommunikaciya / A.G. Gurochkina // Tekst kak ob'ekt izucheniya i obucheniya. - Pskov, 1999. - S. 83-90.

2. Gurchenko V.I. Ispol'zovanie priemov predikativnoy faticheskoy kommunikacii v angliyskom zhenskom vospitatel'nom diskurse / V.I. Gurchenko// Izvestiya VGPU, №3(284), Voronezh, 2019.- S.118-123.

3. Dement'ev, V.V. Faticheskie rechevye zhanry / V.V. Dement'ev. - Rezhim dostupa: https://pandia.ru/text/78/004/2512.php.

4. Larina, T.V. Angliyskiy stil' faticheskoy kommunikacii / T.V. Larina // Zhanry rechi. - 2005. - № 4. - S. 251-262.

5. Matyuhina, Yu. V. Razvitie sistemy faticheskoy metakommunikacii v angliyskom diskurse XVI - XX vv.: dis. … kand. filol. nauk / Yu. V. Matyuhina. - Har'kov, 2004. - 227 s.

Login or Create
* Forgot password?